Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP HOME BAKE B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Ridderkerk, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68803915 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

1. ALGEMEEN

1.1 De volgende termen worden hierna gebruikt:
Onder “algemene voorwaarden” wordt verstaan: deze door Home Bake B.V. gebruikte algemene verkoop – en leveringsvoorwaarden.
Onder “ons” en “wij” wordt verstaan: Home Bake B.V.
Onder “producten” worden verstaan, de niet bevroren verse broden en de niet bevroren afbakbroden verpakt onder beschermende atmosfeer (Modified Atmosphere Packaging) die wij produceren en verkopen onder de licentie voor het trademark “Délifrance”, en producten die we aanbieden onder onze Home Bake eigen merken waaronder het diepvries afbak assortiment dat we uitsluitend onder Home Bake eigen merken waaronder “Home Bake Bread’’ en “Bake & Make” aanbieden.
1.2 Deze voorwaarden maken deel uit van al onze aanbiedingen en overeenkomsten. Alle bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn tussen partijen van kracht, voorzover niet door beiden hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig zou zijn, blijft de overeenkomst waarvan deze voorwaarden deel uitmaken voor het overige zoveel mogelijk in stand en wordt de betreffende bepaling in onderling overleg vervangen door een bepaling, die de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benadert.
1.4 Verwijzing door koper naar de door hem gehanteerde algemene voorwaarden en/of andere voorwaarden, worden door ons uitdrukkelijk van de hand gewezen

2. BESTELLINGEN

Opgaven van bestellingen geschiedt telefonisch dan wel schriftelijk, waaronder tevens wordt verstaan per email, fax en EDI Bestellingen kunnen door een koper niet worden geannuleerd zonder onze goedkeuring. De door ons terzake van telefonische bestellingen opgemaakte schriftelijke bevestiging geldt als bewijs van de opgegeven bestellingen.

3 PRIJZEN

3.1 Als verkoopprijzen gelden de prijzen, zoals vermeld in onze prijscourant/- lijsten, welke van kracht zijn op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst.
3.2 Afwijking van de prijzen, zoals vermeld in voornoemde prijscourant/ -lijsten zijn door ons slechts bindend, indien deze schriftelijk door ons zijn bevestigd.
3.3 Wij zijn gerechtigd tot aan het verzenden van de onze prijzen te wijzigen indien zich een verhoging van één van de factoren voordoet, zoals bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend, een verhoging van inkoopprijzen van grondstoffen en materiaalprijzen, vrachttarieven, lonen, sociale lasten, douane, in- of uitvoerrechten, omzetbelasting, wijziging in kwaliteit en soortgelijke en die wijzigingen aan de koper door te belasten, zonder dat de koper bevoegd zal zijn de overeenkomst te ontbinden.

4. LEVERTIJD

4.1 Levertijden zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende omstandigheden en zullen door ons zoveel mogelijk in acht worden genomen.
Wij streven ernaar onze producten binnen 8 werkdagen na de datum waarop de bestelling door ons is genoteerd, te leveren. 4.2 Levertijden zijn niet fataal en wij raken door de enkele overschrijding ervan niet in verzuim.

5. OVERMACHT

5.1 In geval van niet-toerekenbare tekortkoming waaronder in ieder geval begrepen doch niet uitsluitend oorlog, belemmerende overheidsmaatregelen, (werk)staking(sacties), wegblokkade, machinebreuk, gebrek aan passende vervoermiddelen, niet of niet tijdige levering door onze leveranciers door welke oorzaak dan ook, zijn wij bevoegd, hetzij de nakoming van de verbintenis tot levering op te schorten tot het tijdstip waarop wij alsnog tot nakoming in staat zijn, hetzij de overeenkomst te ontbinden vanaf het tijdstip van de niet-toerekenbare tekortkoming.
5.2 Het staat te onzer keuze of wij kiezen voor opschorting van onze leveringsverplichting danwel kiezen voor ontbinding van de overeenkomst. Wij zijn gehouden binnen een redelijke termijn - na verzoek van koper - aan koper kenbaar te maken welke van de aan ons ten dienste staande varianten wij wensen uit te oefenen.
5.3 Noch in geval van genoemde opschorting door ons, noch in geval van genoemde ontbinding, zullen wij tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

6. RECLAMATIES

6.1 Reclamaties - voorzover niet betreffende de versheid van onze producten c.q. de kwaliteit van onze producten - worden door ons slechts in behandeling genomen, indien zij binnen 5 dagen na ontvangst van de producten bij ons schriftelijk zijn ingediend bij gebreke waarvan koper geacht wordt de producten te hebben goedgekeurd.
6.2 Reclamaties schorten de betalingsverplichting van koper niet op.

7. GARANTIE

7.1 Wij garanderen de versheid en de kwaliteit van de door ons geleverde producten tot de datum, zoals vermeld op de dozen, waarin de producten verpakt zijn, de zogenaamde uiterste houdbaarheidsdatum.
7.2 Aanspraken op de in het vorige lid bedoelde garantie dienen in geval van uiterlijk zichtbare gebreken met betrekking tot de versheid respectievelijk kwaliteit binnen 2 dagen na levering van de producten schriftelijk bij ons ingediend te worden en in geval van niet-uiterlijk zichtbare gebreken met betrekking tot die versheid respectievelijk kwaliteit schriftelijk bij ons ingediend worden binnen 2 dagen na het tijdstip, waarop de koper het betreffende gebrek bij behoorlijke controle had kunnen waarnemen. De koper is op straffe van verval van rechten verplicht ons onmiddellijk in staat te stellen de juistheid van bedoelde aanspraak te (doen) verifiëren.
7.3 De garantie vervalt, indien de producten reeds zijn verwerkt danwel in geval van onzorgvuldige of ondeskundige behandeling en/of opslag van de producten als ook in geval van overschrijding van in lid 2 genoemde termijn.
7.4 Indien door de koper ten genoegen van ons is aangetoond, dat de geleverde producten gedurende voormelde periodes niet vers waren c.q. niet de juiste kwaliteit hadden, bestaan onze verplichtingen terzake te onzer keuze uit het kosteloos herleveren van die producten danwel uit creditering van de verkoopprijs. Elke verdere garantie is uitgesloten.

8. AANSPRAKELIJKHEID

8.1 Behoudens deze garantieverplichting alsmede de wettelijke aansprakelijkheid terzake van producten, zijn wij nimmer voor enige schade, hoe dan ook genaamd, aansprakelijk. Andere of verdere aansprakelijkheid, inbegrepen die tot vergoeding van kosten, schaden en interessen wegens persoonlijke ongevallen, schade aan roerende of onroerende zaken of vanwege benadeling van bedrijfsbelangen en van bedrijfsschaden, hetzij direct, hetzij indirect, bij de koper of derden veroorzaakt, wordt uitgesloten, tenzij de schade is ontstaan door onze opzet of grove schuld.
8.2 De koper is gehouden ons te vrijwaren en schadeloos te stellen terzake van alle aanspraken tot schadevergoeding welke derden te onzen laste mochten geldend maken, indien schade of letsel van derden is veroorzaakt door of bij gebruik van door ons geleverde producten.

9. BETALING

9.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient voldoening van onze facturen netto contant binnen 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden, zonder beroep op verrekening. De betaling wordt geacht eerst te hebben plaatsgevonden, zodra het verschuldigde bedrag op onze bankrekening is bijgeschreven.
9.2 Indien een factuur niet uiterlijk op de vervaldatum is voldaan, is de koper gehouden binnen 14 dagen na factuurdatum een rente te vergoeden van 1% per maand, gerekend vanaf de vervaldatum, een gedeelte van de maand wordt hierbij als een gehele maand gerekend.
9.3 Buiten de hoofdsom en de in het voorgaande lid genoemde rente, zijn 3 wij gerechtigd van de koper te vorderen alle kosten, die door niet (tijdige) betaling zijn veroorzaakt, zowel de rechtelijke proces- en executiekosten, als de buitengerechtelijke kosten.
9.4 Buitengerechtelijke kosten zijn door koper verschuldigd in al die gevallen waarin wij en/of een namens ons optredende derde werkzaamheden hebben/heeft moeten verrichten wegens niet (tijdige) betaling. De buitengerechtelijke kosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.
9.5 In geval van niet-tijdige betaling als boven bedoeld, alsmede in het geval dat koper zijn overige verplichtingen uit de overeenkomst niet (tijdig) nakomt, zijn wij bovendien gerechtigd om onze leveranties ingevolge de onderhavige of andere overeenkomsten op te schorten of na voorafgaande ingebrekestelling zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst bij aangetekende brief te ontbinden, zulks te onzer keuze, zonder dat wij deswege tot enige schadevergoeding gehouden zullen zijn en met behoud door ons van het recht tot betaling van het reeds geleverde en op schadevergoeding.
9.6 Tijdens de uitvoering van de overeenkomst zijn wij gerechtigd van de koper te verlangen, dat hij binnen een door ons te bepalen termijn voldoende zekerheid stelt voor de nakoming van al zijn verplichtingen uit de overeenkomst

10. EIGENDOMSVOORBEHOUD

10.1 De geleverde zaken blijven ons eigendom tot aan de algehele voldoening door koper van de koopprijs alsmede van vorderingen van ons op koper uit hoofde van een tekortschieten van koper in de nakoming van een of meer verplichtingen uit de overeenkomst.
10.2 Wij zijn gerechtigd de zaken zonder voorafgaande ingebrekestelling terug te nemen, indien koper enige verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, onverminderd onze overige bevoegdheden ingevolge de wet.
10.3 Koper is verplicht ons onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen, dat derden recht doen gelden, waar onder begrepen het leggen van beslag door derden op zaken waarop eigendomsvoorbehoud te onzen gunste rust. Voorts dient koper derden terstond mede te delen, dat de zaken ons eigendom zijn.

11. GESCHILLEN

11.1 Alle overeenkomsten, waarvan deze voorwaarden deel uitmaken, zullen onderworpen zijn aan het Nederlandse Recht.
11.2 Alle geschillen, tussen ons en de koper, ook al betreffen deze de enkele invordering van het aan ons verschuldigde, zullen - voorzover behorende tot de competentie van de Rechtbank - in eerste instantie worden berecht door de rechtbank te Rotterdam, onverminderd het recht ons te wenden tot de overigens bevoegde rechter